Algemene voorwaarden

Algemeen:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en leverantie van Marda Kantoorapparatuur. Afwijkingen van de voorwaarden binden Marda Kantoorapparatuur alleen wanneer zij deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Een verwijzing naar eigen voorwaarden, van welke aard ook, door afnemers, wordt door Marda Kantoorapparatuur niet aanvaard.
Aanbiedingen:
Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend. De aangeboden goederen zijn uitsluitend leverbaar in de aangegeven uitvoeringen en verpakkingseenheden. Eventuele technische wijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging per mail van een opdracht door Marda Kantoorapparatuur.
Catalogus:
Ondanks de grote zorgvuldigheid, waarmede de catalogi zijn samengesteld, kan Marda Kantoorapparatuur voor abusievelijk onjuist vermelde prijzen of gegevens geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Prijzen/leverkosten:
Al onze prijzen zijn vrijblijvend en exclusief BTW en montage, doch inclusief verpakkingskosten. Bij leveringen met een factuurwaarde van minder dan EUR 125,00 exclusief BTW worden EUR 8,50 vracht- en administratiekosten in rekening gebracht. Boven de EUR 125,00 exclusief BTW worden orders franco geleverd op één adres in Nederland.
Betaling:
De facturen van Marda Kantoorapparatuur dienen strikt binnen14 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Na 14 dagen is Marda Kantoorapparatuur gerechtigd wettelijke rente te bereken. De geleverde artikelen die nog niet betaald zijn blijven eigendom van Marda Kantoorapparatuur.
Eigendomsvoorbehoud:
Tot aan de complete voldoening van de door afnemer aan Marda Kantoorapparatuur verschuldigde betalingen, behoudt Marda Kantoorapparatuur het eigendom van alle door haar geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor betaling van al het haar toekomende. Afnemer zal de hem geleverde goederen, zolang geen complete betaling van het aan Marda Kantoorapparatuur toekomende heeft plaatsgevonden, mogen niet vervreemden, belenen, verpanden, of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel ook uit zijn macht brengen. Onverminderd haar overige rechten, is Marda Kantoorapparatuur onherroepelijk door de afnemer gemachtigd om, indien deze zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde goederen te demonteren en tot zich te nemen.
Garantie/Aansprakelijkheid:
Voor geleverde goederen geldt uitsluitend de garantie welke Marda Kantoorapparatuur bij haar leveranciers kan realiseren. Het beweerdelijk niet nakomen door Marda Kantoorapparatuur van haar garantieverplichting ontslaat de afnemer niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met Marda Kantoorapparatuur gesloten overeenkomst.
Reclamaties:
Reclamaties over direct waarneembare gebreken dienen door afnemer binnen 8 dagen na aflevering der goederen bij Marda Kantoorapparatuur te worden aangemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard.
Retouren:
Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van Marda Kantoorapparatuur zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch, dan zijn alle kosten aan de zending verbonden, ten laste van de afnemer. Retourzendingen, welke door Marda Kantooorapparatuur niet aanvaard zijn, ontheffen de afnemer in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen.
Retourzendingen, die een gevolg zijn van foutieve bestelling door de afnemer, worden na acceptatie van Marda Kantoorapparatuur gecrediteerd volgens onderstaande bepalingen / vragen die de afnemer ook dient te controleren.
-Zitten de goederen nog in de originele verpakking!
-Is de verpakking niet beschadigd?
-Zijn de goederen niet gebruikt?
--Zijn de goederen aan u “op zicht” gestuurd? (Geen retourkosten aan verbonden indien reactie binnen 5 werkdagen, bij geen reactie binnen 5 werkdagen gaat de retourregeling wel gelden.)
Zijn het speciaal bestelde goederen, aanmaakgoederen, buiten assortimentsgoederen of een onderdeel? (Deze goederen kunnen niet retour gezonden worden, dus is er ook geen restitutie mogelijk!) Indien de afnemer aan de bovenstaande bepalingen / vragen voldoet, dan gelden de volgende dagen en kosten vanaf afleverdatum om het artikel retour te sturen:
a. Retour binnen 8 dagen : -/- 10% van de verkoopwaarde.
b. Retour na 8 dagen tot een maximum van 30 dagen :
    -/- 25% van de verkoopwaarde.
c. Retour na 30 dagen tot een maximum van 60 dagen :
    -/- 50% van de verkoopwaarde.
d. Retour na 60 dagen : geen restitutie mogelijk.
Deze kosten gelden vanaf afleverdatum, ook al heeft de afnemer de factuur nog niet ontvangen. Bovenstaande kosten worden bij creditering van de goederen ingehouden echter de minimum kosten bedragen € 15,--. Retourzendingen reizen voor rekening van de afnemer, behalve ingeval zij plaatsvinden tengevolge van een fout van Marda Kantoorapparatuur. Indien deze op kosten van Marda Kantoorapparatuur gebeuren, worden deze achteraf aan de afnemer gefactureerd.
Geschillen:
Alle geschillen tussen Marda Kantoorapparatuur en haar afnemers zullen, tenzij Marda Kantoorapparatuur anders verkiest, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter.
Toepasselijk recht:
Op de overeenkomsten waarvan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Marda Kantoorapparatuur deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.